ประชาสัมพันธ์แรงงาน

วันที่

ประชาสัมพันธ์แรงงาน

ดาวน์โหลด

20/06/2562

 MFA ท่าทีประเทศไทยต่อการประกาศผลการจัดอันดับประเทศไทยใน TIP Report 2019

13/06/2562

MFA เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุม RBHR

13/02/2562

ไทยยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗)

28/06/2561

ท่าทีประเทศไทยต่อการประกาศผลจัดอันดับไทยในรายงาน TIP Report 2018

04/06/2561

กระทรวงแรงงานยื่นจดสัตยาบันสาร ฉบับที่ 29 ต่อ ILO

04/04/2561

UN Human Right แถลงข่าวสิ้นสุดภารกิจธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

11/03/2561

MFA NGO ย้ำสถานการณ์แรงงานประมงของไทยดีขึ้น

28/02/2561

MFA คำชี้แจงของไทยต่อรายงานของโครงการ “สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง” ของ ILO

06/03/2561

MFA ไทยยกเลิกข้อจำกัดการเปลี่ยนนายจ้าง สถานที่ทำงาน และประเภทงานให้แรงงานต่างด้าว

13/03/2561

MFA ไทยร่วมมือ ILO อบรมพนักงานตรวจแรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงานประมงทะเล

03/08/2560

กระทรวงแรงงาน ผลึกกำลัง หอการค้าไทยและสภาหอการค้า...ผลักดันผู้ใช้แรงงานต่างด้าวทั่วประเทศยื่นขอใช้แรงงาน ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว

07/07/2560

MFA ท่าทีประเทศไทยต่อการประกาศผลการจัดอันดับประเทศไทยใน TIP Report 2017

07/07/2559

Thailand Trafficking Outlook_Th

17/03/2559

New ILO Project to combat Unacceptable Form of work in TH Fishing Seafood Industry

15/01/2559

สภาหอ_กกร.แก้ปัญหาประมงและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

27/06/2558

MFA ท่าทีประเทศไทยต่อการประกาศผลการจัดอันดับประเทศไทยใน TIP Report 2015

27/06/2558

US Embassy คำแถลงว่าด้วยการเผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. 2558