เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจของสมาคมฯ

วิสัยทัศน์

  1. อุตสาหกรรมทูน่าของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
  2. ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของสากล เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลก ซึ่งมีมากกว่า 200 ประเทศ

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะปลาทูน่า และการทำประมงที่ถูกกฎหมาย
  2. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบคุณภาพทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ทูน่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพสูงและปลอดภัย
  3. ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของไทยและสากล รวมทั้งเจรจาแก้ไข ลดอุปสรรคทางการค้า
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมในการปฏิบัติต่อแรงงาน
  5. พัฒนาแหล่งวัตถุดิบทูน่าในด้านปริมาณและคุณภาพ ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้เข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุด
  6. เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวัตถุดิบและตลาด