รายชื่อสมาชิก

เอกสารการเป็นสมาชิก

ลำดับ

แบบฟอร์มสำหรับสมาชิก

ดาวน์โหลด

1

กระบวนการรับสมัครสมาชิกสามัญ/วิสามัญของ TTIA

2

แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

3

TTIA Th En ใบสมัครสมาชิก_Membership Application Form_1 May 2017

4

แบบฟอร์ม 1 Th En หนังสือยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

5

แบบฟอร์ม 2 Th En หนังสือยินยอมการปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข สำหรับสมาชิกวิสามัญ_1 July 2016

6

TTIA ข้อบังคับและประวัติ 1 July 2016

7

TTIA หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสามัญและวิสามัญ 1 July 2016

8

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2557