รายชื่อสมาชิก

เอกสารการเป็นสมาชิก

ลำดับ

แบบฟอร์มสำหรับสมาชิก

ดาวน์โหลด

1

กระบวนการรับสมัครสมาชิกสามัญ/วิสามัญของ TTIA_300566

2

แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครสมาชิก_TTIA_010759

3

ใบสมัครสมาชิก_TTIA_TH EN_010560

4

แบบฟอร์ม 1 หนังสือยืนยันการปฏิบัติตามนโยบาย_TTIA_TH EN_110265

5

แบบฟอร์ม 2 หนังสือยินยอมการปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข สำหรับสมาชิกวิสามัญ_TTIA_TH EN_010759

6

ข้อบังคับ_TTIA_ 250766

7

หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสามัญและวิสามัญ_TTIA_ 010759

8

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2557