เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์ของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ มีดังนี้

  1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับกิจการผลิตและการค้าสินค้าปลาทูน่าและสินค้าประมงทั้งหมดในทุกรูปแบบบรรจุภัณฑ์
  2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก ในการแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทําความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการ ประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์
  3. จัดทำรวบรวมข้อมูล สถิติ ทั้งทางวิชาการและทางการค้า ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์
  4. ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกี่ยวกับสินค้าของสมาชิก แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการตลอดจนข่าวสารทางการค้า รวมทั้งทําการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจสินค้าประเภทที่อยู่ในวัตถุ ที่ประสงค์ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่มวลสมาชิก
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ปรับปรุงวิธีการผลิตสินค้าของสมาชิกให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
  6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไข พัฒนา และส่งเสริม การค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือธุรกิจอื่นใดอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์
  7. ทําความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ได้ดําเนินไปด้วย ความเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  8. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคล ภายนอกในปัญหาเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจที่สมาชิกดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ ด้วยความยุติธรรม และอยู่ในขอบเขตที่ทางสมาคมสามารถดำเนินการได้
  9. สมาคมเป็นศูนย์กลางของความสามัคคีในหมู่มวลสมาชิก เพื่อให้การดำเนินการประกอบวิสาหกิจเป็นเอกภาพ
  10. ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการในทางการเมือง