ข้อมูล

อนุสัญญาและพิธีสาร

Ratification date

Summary by TTIA

1 Feb 2019

Read

อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงาน บังคับ พ.ศ. 2473 : C029 - Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)

26 April 1969

พิธีสารส่วนเสริม อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ปี 2014 (2557) P029 - Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930

3 June 2018