รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิกวิสามัญ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

ลำดับ

ชื่อบริษัท

โทรศัพท์/โทรสาร

อีเมล์

เว็บไซต์

1

บริษัท โกดันมัล กรุ๊ป จำกัด

Tel: (02) 662 2478-81
Fax: (02) 259 3886

info@kodanmal.com

2

บริษัท โกลบอล ฟู้ด มาร์เกตติ้ง กรุ๊ป จำกัด

Tel: (034) 414 161-4
Fax: (034) 414 165

info@globalseafoodmarketing.com

3

บริษัท โคลิเอท จำกัด

Tel: (02) 048 1989 , (081) 755 5120
Fax: (02) 048 1988

sales@koliate.com

4

บริษัท เจ.เอ็ม.บี. อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

Tel: (02) 285 4406 , (02) 285 4494
Fax: (02) 285 4410

habsoh@jmbinter.com

5

บริษัท ทริปเปิ้ล ที มารีน จำกัด

Tel: (097)2271608

thidarut.isp@gmail.com

6

บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด

Tel: (02) 332 0133 , (038) 989 198
Fax: (02) 331 6012-3 , (038) 989 199

info@thunghuasinn.com , info@thsp.co.th

7

บริษัท บิโอลาน มิโครบิโอเซ็นเซอเรส เอส แอล จำกัด

Tel: (02) 002 3270

thailand@biolanmb.com

8

บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด

Tel: (034) 406 999
Fax: (034) 406 960-1

poonsun@poonsubcan.co.th

9

บริษัท ฟู้ด คอนเนค จำกัด

Tel: (02) 048 1989
Fax: (02) 048 1988

import-export@koliate.com, nid@koliate.com

10

บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด

Tel: (034) 419 333 , (085) 9118872-5
Fax: (034) 472 063

pvittaya@rcithailand.com, supachok@rcithailand.com,
tsamrit@ricthailand.com, tvitoon@rcithailand.com

11

บริษัท เรดซี (ประเทศไทย) จำกัด

Tel: (02) 261 5539-40
Fax: (02) 259 1250

ashish@redsea.co.th

12

บริษัท ลักชิต้า โฮลดิ้งส์ จำกัด

Tel: (02) 300 0836-7
Fax: (02) 300 0952

export@lakshitaholdings.com

13

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด

Tel: (034) 822 833-40 , (034) 462 083-5
Fax: (034) 822 841-42

saleslc@lc.co.th

hansa@lc.co.th

14

บริษัท สยาม ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Tel: (034) 110 148
Fax. (034) 110 148

tum.etc@gmail.com

-

15

บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tel: (02) 705 3051-63
Fax: (02) 315 1094

sales_mkt@swan.co.th

marketing@swan.co.th
swanmetalcan@swan.co.th

16

บริษัท อินาเค็น จำกัด

Tel: (02) 632 6756
Fax: (02) 632 6757

-

-

17

บริษัท เอสเอสเคเอสเอส จำกัด

Tel: (094) 494 4718

JK.KINGBELL@hotmail.com

-

18

บริษัท ฟิฟตี้ วัน คอร์ป จำกัด

Tel: (02) 258 0317-8

contact@51-crop.com