เกี่ยวกับเรา

ประวัติสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

ในระยะเริ่มต้น เมื่อ พ.ศ. 2513 บริษัทผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปต่าง ๆ ได้เห็นถึงประโยชน์ในการร่วมมือกันในอันที่จะยกระดับคุณภาพของอาหารสำเร็จรูปและการแลกเปลี่ยนข่าวสารทั้งในด้านการผลิตและการตลาด จึงเห็นชอบจัดตั้งเป็นสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป โดยจัดประชุมสามัญครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2513 ซึ่งต่อมามีบริษัทผู้ผลิตปลาทูน่าได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก จนกระทั่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศว่าด้วยการกำหนดมาตรการจัดระเบียบในการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2528 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2528 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2528 เป็นต้นไป จึงเห็นสมควรให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋อง ภายใต้สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2528 เป็นต้นมา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องโดยตรง

นับแต่นั้น การส่งออกสินค้าทูน่ากระป๋องได้มีการขยายตัวเติบโตมากขึ้น อีกทั้ง ประเด็นปัญหา อุปสรรคจากกฎระเบียบในการค้าระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ผลิตปลาทูน่าไทย ในการผลักดันนโยบายทั้ง 4 ประการของอุตสาหกรรมทูน่า ได้แก่ ความปลอดภัยอาหาร การใช้ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน จริยธรรมทางแรงงาน และการเจรจาลดอุปสรรคทางการค้าและเทคนิค ให้เกิดการยอมรับในเวทีการเจรจาการค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ประชุมกลุ่มผู้ผลิตปลาทูน่า จึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย โดยดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 และได้รับใบอนุญาตสมาคมการค้า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ทะเบียนเลขที่ 0109556000835

16 บริษัทที่เข้าร่วมในการก่อตั้งสมาคม

โดยมีรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมในการก่อการจัดตั้ง และสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยเริ่มต้น จำนวน 16 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
2. บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ไอ.เอส.เอ.แวลู จำกัด
6. บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเซี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
7. บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
8. บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด

9. บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท อาร์.เอส.แคนเนอรี่ จำกัด
12. บริษัท โกลเด้นไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัด
13. บริษัท เอส.พี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
14. บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
15. บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
16. บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โดยมีผู้แทนจาก 6 บริษัท เป็นตัวแทนในการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกภาคม 2556 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีรายนาม ดังนี้

บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ้งแอนด์แคนนิ่งจำกัด
คุณณัฐ อ่อนศรี

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
คุณนรินทร์ นิรุตตินานนท์

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี้ จำกัด
คุณวิชัย กรณปกรณ์

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
คุณสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์

บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณอภิชัย ศรีอรุณลักษณ์