MONTHLY STATISTICS

MONTHLY NEWSLETTER

ผลการดำเนินงาน ปี 2566 New!

ประชาสัมพันธ์ประมง

More…

Sustainability

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยสนับสนุนการใช้ทรัพยากสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามหลักการสากล

Ethical Standard

การดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยด้านแรงงาน สมาชิกสมาคม ได้ลงนามและปฏิบัติตามข้อตกลงด้านจริยธรรมแรงงาน 10 ข้อ ของสมาคม และได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของผู้ซื้อด้วย ซึ่งจะมีตรวจประเมินเป้นประจำทุกปี

Food Safety

สมาชิกสมาคมได้ผลิตสินค้าโดยปฏิบัติตามหลักการด้านความปลอดภัยอาหาร ซึ่งควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบจบถึงการจัดเก็บสินค้า โดยใช้ระบบ GMP และ HACCP

ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยอาหาร

More…

slide-1
slide-2 OM26
slide-3_ex18