Summary by TTIA (73)

Regulation Name

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยกำหนดแบบ วิธีการยื่นคำขอใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูปสัตว์น้ำ พ.ศ. 2562

Notification date 26 Nov 2019
Enforcement date 26 Dec 2019

Summary by TTIA


 

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยกำหนดแบบ วิธีการยื่นคำขอใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูปสัตว์น้ำ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 93 แห่งพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมประมงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

          สาระสำคัญ

          ข้อ 2 ให้ยกเลิก

          (1) ระเบียบกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบ วิธีการยื่นค้าขอใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูปสัตว์น้ำ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

          (2) ระเบียบกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบ วิธีการยื่นค้าขอใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือ ใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูปสัตว์น้ำ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2559     

          ข้อ 3 ในระเบียบนี้ “ใบรับรองการจับสัตว์น้ำ” หมายความว่า เอกสารเพื่อรับรองว่าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั้นมาจากสัตว์น้ำที่จับโดยเรือประมงไทย และได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย 

          ข้อ 4 การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอก่อนการส่งออกไม่น้อยกว่าสามวันทำการ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นใดอันทำให้ไม่สามารถดำเนินการภายใระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้แจ้งเป็นหนังสือแสดงเหตุผลความจำเป็นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป

          ข้อ 10 คำขอรับใบรับรองการจับสัตว์น้ำ หรือคำขอรับใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูปสัตว์น้ำที่ได้ยื่นไว้ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคำขอตามระเบียบนี้และให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

          ข้อ 11 ใบรับรองการจับสัตว์น้ำ หรือคำขอรับใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูปสัตว์น้ำที่ออกก่อนวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

          ข้อ 12 ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/291/T_0006.PDF