Summary by TTIA (65)

Regulation Name กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
Notification date 14 Sep 2018
Enforcement date 14 Sep 2018

Summary by TTIA


กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 ลงนามโดย นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีผลบังคับใช้วันที่ 14 กันยายน 2561

สาระสำคัญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

  1. การขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือให้แยกตามประเภทกิจกรรมของท่าเทียบเรือประมง ดังต่อไปนี้

1) ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์

2) ท่าเทียบเรือประมงสำหรับการนำเข้าสัตว์น้ำ

3) ท่าเทียบเรือประมงที่บริการน้ำหรือน้ำแข็ง

4) ท่าเทียบเรือประมงของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ

5) ท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน

6) ท่าเทียบเรือประมงที่ใช้สำหรับจอดพักเรือประมงเท่านั้น

7) ท่าเทียบเรือประมงที่มีการขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับการผลิตอาหารสัตว์เท่านั้น

โดยท่าเทียบเรือแต่ละประเภทต้องดำเนินกิจกรรมตามที่ได้จดทะเบียนไว้ เว้นแต่ 1) ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ที่สามารถทำกิจกรรมได้ทุกประเภท ทั้งนี้ท่าเทียบเรือทุกประเภทต้องดำเนินกิจกรรมเฉพาะเรือที่มิได้เป็นเรือไร้สัญชาติ หากต้องดำเนินกิจกรรมแก่เรือไร้สัญชาติต้องเป็นไปตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่

  1. ท่าเทียบเรือทุกประเภทต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง เว้นแต่กรณีท่าเทียบเรือประมงของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำจากกรมประมงเรียบร้อยแล้ว
  2. กรณีที่ปรากฏว่าเจ้าของท่าเทียบเรือที่ได้จดทะเบียนไว้มิได้ประกอบกิจการ/ ทำกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กำหนด/ ฝ่าฝืน/ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 85 หรือมาตรา 86 วรรคสาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนออธิบดีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรา 112