Summary by TTIA (4)

Regulation Name การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าของสินค้า (Advance Cargo Information System: ACT) ที่จะนำสินค้าเข้ามายังสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Notification date 1 Feb 2021
Enforcement date 1 Jul 2021

Summary by TTIA


         

สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบดังกล่าว ดังนี้

         1. ผู้นำเข้าที่ประสงค์จะนำเข้าสินค้าไปยังสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์โดยทางเรือจะต้องดำเนินการลงทะเบียนและเป็นสมาชิกของ Nafeza Platform ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานศุลกากรอียิปต์ และจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (electronic signature)

         2. ผู้นำเข้าดำเนินการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ส่งออกในระบบ อาทิ ประเทศที่ส่งออก หมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก ชื่อผู้ส่งออก ประเภทของผู้ส่งออก ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ

         3. ผู้นำเข้าบันทึกข้อมูลของสินค้าในระบบ อาทิ หมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก รหัสประเทศผู้ส่งออก รหัสของท่าที่ส่งอออก รายละเอียดของสินค้า พิกัดของสินค้า ข้อมูลตามใบกำกับสินค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

         4. หน่วยงานศุลกากรอียิปต์จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงของสินค้าที่จะนำเข้าซึ่งหากยอมรับก็จะแจ้งหมายเลข ACID number (Advance Cargo Information Declaration number) ให้ผู้นำเข้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ แต่หากปฏิเสธก็จะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธให้ทราบ

         5. ผู้นำเข้าดำเนินการแจ้ง ACID number ให้ผู้ส่งออกทราบเพื่อระบุในใบขนสินค้าขาออก

         6. เมื่อสินค้าเดินทางมาถึงท่าเรือปลายทาง ภายใต้ระบบ ACI ผู้นำเข้าจะต้องดำเนินการยื่นใบราคาสินค้า (invoice) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หมายเลขผู้เสียภาษีของผู้นำเข้า หมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก ACID number และพิกัดสินค้า เพื่อประกอบขั้นตอนการออกสินค้า