ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยอาหาร

วันที่

ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภันอาหาร

ดาวน์โหลด

11/11/2564

คู่มือการขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

08/11/2564

คู่มือหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

15/10/2564

การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตสินค้าอาหารส่งออกไปจีนตามระเบียบฉบับที่ 248 ในกลุ่ม Self-Registered

26/03/2564

COVID-19 ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในยุโรปเปลี่ยน

16/03/2564

สหภาพยุโรปปรับรูปแบบหนังสือรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำ (Health Certificate)

16/02/2564

วิธีการฆ่าเชื้อในขั้นตอนการขนถ่ายและขนส่งสินค้านำเข้าของจีน

15/02/2564

US.FDA มีโครงการนำร่องใช้ AI ในการตรวจสอบอาหารทะเลนำเข้าสหรัฐฯ

05/02/2564

วิธีดำเนินงานการป้องกันการระบาดโควิดสำหรับอาหารนำเข้า ณ นครกว่างโจว

05/02/2564

การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าผ่านห่วงโซ่ความเย็นแบบรวมศูนย์

08/01/2564

มาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออก

30/12/2563

กรมประมง แจ้งมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออก

29/12/2563

ศตส.สค. แจ้งแนวทางการให้บริการในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

22/12/2563

รับประทานอาหารทะเลอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

14/10/2563

เครื่องหมายรับรองและมาตรฐานกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น

14/10/2563

ระเบียบการติดฉลากอาหารของสาธรณรัฐเกาหลี

17/8/2563

กรมประมงให้บริการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ

03/07/2563

อย: ข้อแนะนำ ในการจัดการความปลอดภัยอาหาร ในสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

18/06/2563

เรื่อง ผลสำรวจของบริษัท Cargill พบว่าผู้บริโภคมีความต้องที่จะทราบเรื่องราวเบื้องหลัง ของอาหารมากขึ้น

10/06/2563

บทความ เรื่อง พยาธิในอาหารกระป๋อง

07/05/2563

การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น

27/04/2563

แผนการตรวจสอบอาหารนำเข้าของประเทศออสเตรเลีย

14/04/2563

Ensuring the safety of Thai fish and fishery products against the new coronavirus disease (COVID19)

03/04/2563

กรมโรงงานอุตสาหกรรม: คำแนะนำการปฏิบัติของสถานประกอบการโรงงาน ตามข้อกำหนดที่ออกตาม พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

01/04/2563

มาตรการตรวจประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ มกอช.

23/03/2563

ศตส.สค. แจ้งแนวทางการให้บริการในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

06/11/2562

มกอช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ CCASIA – U.S. Codex Colloquium

22/07/2562

การตรวจติดตามสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียสในโรงงานผลิตทูน่ากระป๋อง

10/10/2561

การควบคุม ณ ด่านนำเข้าเกี่ยวกับการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาทูน่าและปลากะพงขาว

25/07/2561

การควบคุม ณ ด่านนำเข้า เกี่ยวกับการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาทูน่า

01/07/2561

ออสเตรเลียประกาศบังคับใช้ข้อกำหนดการปิดฉลากแจ้งประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร

12/07/2560

TTIA ลงนาม MOU ร่วมกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

27/02/2559

TTIA ส่งผู้แทนเข้าประชุมคณะกรรมการ Codex สาขาไขมันและน้ำมันบริโภค ครั้งที่ 25