Summary by TTIA (1)

Regulation Nameพิธีสารส่วนเสริม อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ปี 2014 (2557) P029 – Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930
Ratification date3 June 2018

Summary by TTIA

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เห็นว่าปัจจุบันสถานการณ์การใช้แรงงานบังคับมีความซับซ้อนและเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการค้ามนุษย์มากขึ้น จึงได้ออกพิธีสารส่วนเสริมฉบับนี้ขึ้น

สาระสำคัญ พิธีสารฉบับนี้มีเนื้อหาถึงการคุ้มครองและการเยียวยา ดังนี้ 

1.มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับและแรงงาน

เกณฑ์เพื่อให้การคุ้มครองและการเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมการชดเชยต่อผู้เสียหาย และการลงโทษผู้กระทำเกี่ยวกับการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์

-มีนโยบาย กฎหมาย กับคนทำงานทุกคนทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ

2.มีมาตรการป้องกัน และการให้ข้อมูลสร้างความตระหนักให้กับประชาชน ป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับ ให้ข้อมูลนายจ้างเพื่อป้องกันการเข้าไปมีส่วนในการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ์

-มีการตรวจบังคับใช้กฎหมายเข้มแข็ง

-ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย  

3. มีมาตราการคุ้มครองผู้เสียหาย คัดแยกผู้เสียหาย ปล่อยตัว คุ้มครอง ฟื้นฟูสู่สภาพปกติจากการถูกบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานเกณฑ์ ช่วยเหลือสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นของผู้เสียหาย มีข้อแนะ อาทิเช่น ที่พักพิง รักษาพยาบาลทั้งร่างกายและจิตใจ การจ้างงาน การศึกษาฝึกอบรม คุ้มครองทางกฎหมายรวมถึงพยาน มาตราการคุ้มครองเฉพาะสําหรับเด็ก มาตรการคุ้มครองสําหรับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานไม่คํานึงถึงสถานะทางกฎหมาย

4. มีมาตรการชดเชยเยียวยาและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ เช่น การชดเชย ตามความเหมาะสม (เช่น ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน) โดยไม่ได้คํานึงถึงสถานะทางกฎหมายในอาณาเขตแห่งชาตินั้น ไม่ดําเนินคดี หรือกําหนดบทลงโทษต่อผู้เสียหายจากการถูกใช้เป็นแรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ์อันเนื่องจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (unlawful activities) ซึ่งพวกเขาถูกบังคับให้กระทําอันเป็นผลโดยตรงจากการถูกบังคับใช้แรงงานหรือเกณฑ์แรงงาน

ข้อมูลอ้างอิง

-พิธีสาร P29 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:P029:NO

-ข้อมูลประกอบจากเว็บ ก.แรงงาน  http://www.mol.go.th/sites/default/files/downloads/pdf/ad1.pdf