Summary by TTIA (55)

Regulation Name ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการกําหนดประเภทการใช้เรือสําหรับเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือสนับสนุนการประมง พ.ศ. 2561
Notification date 15 Jun 2018
Enforcement date 15 Jun 2018

Summary by TTIA


ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการกําหนดประเภทการใช้เรือสําหรับเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือสนับสนุนการประมง พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ลงนามโดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า มีผลบังคับใช้วันที่ 16 มิถุนายน 2561 โดยช่วงท้ายประกาศมี ภาคผนวก 1 การกําหนดประเภทการใช้เรือสําหรับเรือทั่วไปที่มิใช่เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือเรือสนับสนุนการประมง

สาระสำคัญ

กรมเจ้าท่าได้หารือกรมประมงตามนัยมาตรา 163/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 โดยกรมเจ้าท่าได้ออกข้อบังคับ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือสําหรับ เรือประมง หรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือเรือสนับสนุนการประมง เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1) กฎข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่บัญญัติไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

2) “เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ”

2.1) เรือขนถ่ายเพื่อการประมง หมายความว่า เรือที่ใช้สําหรับการขนถ่ายสัตว์น้ำ ขนส่งสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ หรือเก็บรักษาสัตว์น้ำเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีระบบเครื่องทําความเย็น

2.2 เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น หมายความว่า เรือที่ใช้สําหรับการขนถ่ายสัตว์น้ำ ขนส่งสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ หรือเก็บรักษาสัตว์น้ำเป็นการเฉพาะ โดยมีระบบเครื่องทําความเย็น

3) “เรือสนับสนุนการประมง”

3.1) เรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง หมายความว่า เรือกลเดินทะเลที่ใช้สําหรับบรรทุกน้ำมัน เพื่อสนับสนุนเรือที่ใช้ทําการประมง หรือเรือขนถายสัตว์น้ำ หรือเรือสนับสนุนการประมงเป็นการเฉพาะ

3.2) เรือบรรทุกน้ำจืดเพื่อการประมง หมายความว่า เรือกลเดินทะเลที่ใช้สําหรับบรรทุกน้ำจืด เพื่อสนับสนุนการทําประมง

3.3) เรือสนับสนุนการประมง หมายความว่า เรือกลใด ๆ นอกเหนือตาม (3.1) และ (3.2) ที่ถูกกําหนดให้เป็นเรือสนับสนุนการทําการประมง หรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำตามกฎหมายว่าด้วยประมงเป็น การเฉพาะ

4) ประเภทเรือ และการใช้ของเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือเรือสนับสนุนการประมง ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก 1 ของข้อบังคับนี้

5) การจําแนกเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และเรือสนับสนุนการประมง ดังนี้

5.1) เรือประมง หมายถึง เรือกลประมงทะเลลึก หรือเรือกลประมงทะเลชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 3 โดยกําหนดประเภทการใช้เรือเป็น “ทําการประมง”

5.2) เรือที่กําหนดประเภทเรือเป็น เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ/ เดินทะเลใกล้ฝั่ง/ เดินทะเลเฉพาะเขตและเดินชายแดน มีการแยกประเภทการใช้เรือดังนี้ เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น, เรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง และเรือบรรทุกน้ำจืดเพื่อการประมง

5.3) เรือสนับสนุนการประมง หมายถึง เรือที่กําหนดประเภทเรือเป็น เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ/ เดินทะเลใกล้ฝั่ง/ เดินทะเลเฉพาะเขต และกําหนดประเภทการใช้เรือเป็น “สนับสนุนการประมง (ระบุประเภทการใช้…………)”

6) หลักเกณฑ์พิจารณารูปแบบลักษณะเรือ กําหนดประเภทเรือ และประเภทการใช้ของเรือ มีดังนี้

6.1) เรือประมงที่มีเครื่องมือประมง ประเภทการใช้เป็น “ทําการประมง”

6.2) เรือประมงที่มีเครื่องมือประมง และมีขนาด < 10 ตันกรอส และใช้บรรทุกคนโดยสาร ประเภทการใช้เป็น “ทําการประมงและบรรทุกคนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์”

6.3) เรือประมงที่ไม่มีเครื่องมือประมง และใช้เพื่อการปั่นไฟเพื่อการประมง ให้กําหนดประเภท การใช้เป็น “ทําการประมง (ปั่นไฟ)” และห้ามมิให้ออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือโดยเด็ดขาด

6.4) เรือ “ขนถ่ายเพื่อการประมง” มี 2 กรณี คือ ขนถ่ายสัตว์น้ำภายในเขต EEZ ของไทย (เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต หรือเรือกลประมงทะเลชั้น 2, ชั้น 1 และกรณีขนถ่ายสัตว์น้ำนอกเขต EEZ ของไทย (เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ/ ใกล้ฝั่ง/ เฉพาะเขตและเดินชายแดน) ทั้งนี้เว้นแต่กรณีที่มีระบบเครื่องทําความเย็น ให้กําหนดประเภทการใช้เป็น “บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น”

6.5) เรือที่เป็นประเภทเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ/ ใกล้ฝั่ง/ เฉพาะเขตและเดินชายแดน ตามที่ถูกกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการประมงให้เป็นเรือสนับสนุนการประมง ให้กําหนดประเภทการใช้เรือเป็น “สนับสนุนการประมง (ระบุ…….)”

7) เรือที่เปลี่ยนประเภทเรือเป็นเรือประเภทเรือกล ประมงทะเลลึก ประเภทการใช้เรือเป็นประเภทการใช้ “ขนถ่ายเพื่อการประมง” หรือ “บรรทุกสินค้า ประมงห้องเย็น” ก่อนหน้าข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้นั้น ให้ยังคงสถานะเดิม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565