Summary by TTIA (50)

Regulation Name ประกาศกรมประมงเรื่อง งดการใช้ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 เป็นการชั่วคราว
Notification date 30 March 2018
Enforcement date 30 March – 30 Jun 2018

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมงเรื่อง งดการใช้ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561เป็นการชั่วคราวประกาศ ณ วันที่ 30มีนาคม 2561 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 30มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

สาระสำคัญ กรมประมงกำหนดให้ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีส่วนผสมของสัตว์น้ำผสมอยู่เกินร้อยละ 20 หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ถือปฏิบัติตามประกาศกรมประมง ดังนี้

  1. ประกาศกรมประมงเรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
  2. ประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปนอกราชอาณาจักร ยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

กรณีการส่งออกสัตว์น้ำหรือซากสัตว์น้ำที่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ให้ดําเนินการตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อไป