Summary by TTIA (43)

Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมงสำหรับเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2561
Notification date 9 March 2018
Enforcement date 1 April 2018

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมงสำหรับเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2561 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 3 ฉบับ ได้แก่ บัญชีที่ 1 แบบของตัวอักษรและตัวเลข บัญชีที่ 2 ขนาดของตัวอักษรและตัวเลข และหนังสือทำความตกลงในการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมงสำหรับเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2561

สาระสำคัญ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 81(4) แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กรมประมงออกประกาศ ดังนี้

1. ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําเครื่องหมายประจําเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2559
2. ให้นําเครื่องหมายประจําเรือที่กรมประมงออกให้ในใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ ปรากฏเห็นที่เรือด้วยการเขียนหรือพ่นสีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
3. เครื่องหมายประจําเรือประกอบด้วยตัวอักษรเพื่อใช้แทนความหมายต่าง ๆ ดังนี้

3.1 เครื่องหมายแทนพื้นที่ที่ทําการประมง

 • ฝั่งอ่าวไทย (T)
 • ฝั่งอันดามัน (A)

3.2 เครื่องหมายแทนขนาดของเรือประมง ดังนี้

 • ขนาดไม่ถึง 30 ตันกรอส (S)
 • ขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส (M)
 • ขนาด 60 ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส (L)
 • ขนาด 150 ตันกรอสขึ้นไป (X)

3.3 เครื่องหมายแสดงลําดับที่ของใบอนุญาตฯ ตามขนาดเรือแต่ละกลุ่มตาม (3.2)

3.4 เครื่องหมายใช้แทนประเภทเครื่องมือทําการประมง ดังนี้

 • อวนลาก (A)
 • อวนล้อมจับ (B)
 • คราด (C)
 • อวนช้อน อวนยก (D)
 • อวนครอบ (E)
 • อวนติดตา (F)
 • อวนรุนเคย (G)
 • ลอบ (H)
 • เบ็ดราว (J)
 • เครื่องมืออื่น ๆ (K)
 • เรือประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ) (M)

4. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําเครื่องหมายประจําเรือประมง

4.1 ให้เจ้าของเรือใช้เครื่องหมายประจําเรือประมงไปเขียนหรือพ่นด้วยสีให้ปรากฏเครื่องหมายดังกล่าวที่เรือลําที่ได้รับใบอนุญาต โดยให้
มองเห็นได้อย่างชัดเจน
4.2 แบบของตัวอักษรและตัวเลขให้เป็นไปตามแบบในบัญชีที่ 1 แนบท้ายประกาศ
4.3 ขนาดของตัวอักษรและตัวเลขให้ใช้ตามขนาดของเรือ ตามรายละเอียดในบัญชีที่ 2 แนบท้ายประกาศ
4.4 การใช้สีเขียนหรือพ่นให้เลือกใช้สีได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
4.4.1 ตัวอักษรและตัวเลขสีขาว บนพื้นกรอบสีดําหรือน้ำเงินเข้ม
4.4.2 ตัวอักษรและตัวเลขสีดําหรือน้ำเงินเข้ม บนพื้นกรอบสีขาว
4.4.3 สีพื้นสําหรับเขียนหรือพ่นเครื่องหมายประจําเรือให้ทําเป็นกรอบสี่เหลี่ยม โดยให้สีพื้นตัดกับสีของกราบเรือ
4.5 กําหนดตําแหน่งการจัดทําเครื่องหมายประจําเรือประมง ดังนี้
4.5.1 เขียนหรือพ่นบริเวณหัวเรือภายนอกทั้งสองด้านโดยใช้พื้นที่ว่างระหว่างเลขทะเบียนเรือหรือชื่อเรือของกรมเจ้าท่าจนถึงบริเวณหน้าตัดเก๋งเรือ
4.5.2 กรณีเรือต่ํากว่า 10 ตันกรอส ให้เขียนหรือพ่นบริเวณถัดจากหรือใต้ชื่อเรือหรือเลขทะเบียนเรือ

5. ให้เจ้าของเรือประมงดําเนินการจัดทําเครื่องหมายประจําเรือประมงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561