Summary by TTIA (35)

Regulation Name หนังสือกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง เรื่อง การออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) ของสหรัฐอเมริกา
Notification date 31 January 2018
Enforcement date 31 January 2018

Summary by TTIA


หนังสือกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง เรื่อง การออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) ของสหรัฐอเมริกา ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ลงนามโดย ลงนามโดย นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง) มีผลบังคับใช้วันที่ 31 มกราคม 2561

สาระสำคัญ สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนระเบียบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate, CC) โดยเปลี่ยนจากออก EUCC ให้กับทุกประเทศที่นำเข้าสัตว์น้ำที่จับโดยเรือสัญชาติสหรัฐอเมริกา เป็นออก EUCC เฉพาะกรณีที่ส่งไปสหภาพยุโรปเท่านั้น สำหรับประเทศอื่นๆ NOAA จะออกเอกสาร CC หรือ (Certificate of Origin, CO) ซึ่งมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับ EUCC แทน และ หากมีการนำสัตว์น้ำมาผลิตเพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรป ให้ Traders ยื่นขอ EUCC ใหม่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย NOAA จะออก EUCC ให้ตามน้ำหนักสัตว์น้ำที่นำมาใช้ผลิตเพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรป ทั้งนี้ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอ EUCC มีดังนี้

1. สามารถขอน้ำหนักรวมทั้งหมดที่ระบุใน CC หรือ CO ได้

2. การยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถามชื่อสินค้า ให้ใช้ชื่อตามที่ระบุใน CC หรือ CO กรณีถามชื่อประเทศปลายทาง ให้ระบุชื่อประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่ม EU ที่ส่งออกบ่อยครั้ง และหมายเลข EUCC จะขึ้นต้นด้วยอักษรย่อของประเทศที่ระบุ ทั้งนี้โรงงานสามารถนำ EUCC ไปใช้ได้กับทุกประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป กรณีที่ส่งออกประเทศอื่นนอกเหนือจากกลุ่มสหภาพยุโรป โรงงานจะใช้ EUCC, CC หรือ CO ก็ได้ แล้วแต่ข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ ซึ่ง NOAA สามารถออก EUCC ได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากการยื่นขอเอกสาร

3. หลักปฏิบัติของโรงงานเกี่ยวกับการจับคู่ CC กับ IMD และการยื่นขอ Processing Statement (PS)

(1) กรณีโรงงานนำ CC หรือ CO ไปจับคู่กับ IMD ก่อนที่จะได้รับ EUCC ในการยื่นขอ PS โรงงานสามารถนำ EUCC มายื่นขอ PS ที่ กตส. ได้โดยแนบ CC หรือ CO ที่จับคู่แล้ว และส่ง EUCC ให้ด่านตรวจสอบสัตว์น้ำทราบด้วย
(2) กรณีโรงงานไม่ได้นำ CC หรือ CO ไปจับคู่กับ IMD ให้โรงงานนำ EUCC ไปจับคู่กับ IMD แทน CC หรือ CO