Summary by TTIA (3)

Regulation Name ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การขออนุญาตเปิดตู้สินค้า
Notification date 14 February 2018
Enforcement date 14 February 2018

Summary by TTIA


ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การขออนุญาตเปิดตู้สินค้าขาเข้าเพื่อทำการตรวจปล่อยสินค้าตามพิธีการศุลกากร ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ลงนามโดย เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจรักษาการแทน ผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

สาระสำคัญ เพื่อให้การเปิดตู้สินค้าขาเข้าที่ทําการตรวจปล่อยสินค้าตามพิธีการศุลกากรที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่าเรือกรุงเทพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยให้เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน นําเอกสารใบสั่งปล่อยสินค้าของกรมศุลกากรในระบบศุลกากรไร้เอกสาร (e-Customs Paperless) พร้อมใบขออนุญาตเปิดตู้สินค้าของบริษัทตัวแทนเรือที่หัวหน้า

แผนกโรงพักสินค้า / แผนกคลังสินค้า / แผนกปฏิบัติการ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2 ลงนามเสนอต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อขออนุญาตเปิดตรวจสินค้า หรือสั่งปล่อยสินค้า โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ตู้สถานภาพ FCL (ตู้ลาก) เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน และ/หรือบริษัทตัวแทนเรือ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสินค้าภายในตู้สินค้าหลังจากที่มีการเปิดตรวจ โดยจะต้องจัดหากุญแจมาทําการปิดตู้สินค้าให้เรียบร้อย

2. ตู้สถานภาพ LCL/DD (ขนส่งหน้าตู้) เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน และบริษัทตัวแทนเรือ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสินค้าภายในตู้สินค้าหลังจากที่มีการเปิดตรวจ

ทั้งนี้ สินค้ารายใดที่ได้ตรวจปล่อยไปจากอารักขาของศุลกากรแล้ว เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนจะต้องขนสินค้าไปทั้งหมด หากไม่สามารถนําสินค้าออกได้หมด เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนจะต้องจัดหากุญแจมาทําการปิดตู้สินค้าให้เรียบร้อย และรับผิดชอบต่อสินค้าที่เหลืออยู่นั้น พร้อมทั้งแจ้งให้หัวหน้าแผนกหรือผู้ช่วยหัวหน้าแผนกโรงพักสินค้า หรือคลังสินค้า ทราบ