Summary by TTIA (2)

Regulation Name ประกาศกรมศุลกากรที่ 14/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนผ่านระบบ National Single Window (NSW)
Notification date 12 March 2018
Enforcement date 19 January 2018

Summary by TTIA


ประกาศกรมศุลกากรที่ 14/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนผ่านระบบ National Single Window (NSW) ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561 ลงนามโดย นาย กุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร มีผลบังคับใช้วันที่ 19 มกราคม 2561

สาระสำคัญ เพื่อให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้นําของเข้าและรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยผ่านระบบ National Single Window (NSW) ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้ยกเลิกหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยในรูปแบบกระดาษแล้วนั้น โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 51 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1. ผู้นําของเข้าที่จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หนังสืออนุมัติสั่งปล่อยต้องติดต่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อส่งข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window (NSW) ก่อนการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า
2. ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทําการตรวจสอบข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยอิเล็กทรอนิกส์กับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยผู้นำของเข้าไม่ต้องยื่นหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยในรูปแบบกระดาษ
3. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร โดยใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน

3.1 การจัดส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรให้ผู้นําของเข้าทําการบันทึกข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในส่วนใบอนุญาต (Import Declaration Detail (Permit)) ดังนี้
3.1.1 ให้ระบุเลขที่หนังสืออนุมัติสั่งปล่อยอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number)
3.1.2 ให้ระบุวันที่ที่ออกหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยอิเล็กทรอนิกส์ในช่องวันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Issue Date)
3.1.3 ให้ระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (0994000740964) ในช่องเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Issue Authority)
3.1.4 ให้ระบุข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยอิเล็กทรอนิกส์ ได้เพียงหนึ่งฉบับต่อหนึ่งรายการในใบขนสินค้าขาเข้า

3.2 ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้ากับข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยอิเล็กทรอนิกส์ของ BOI ที่ได้ส่งผ่านระบบ National Single Window (NSW) ดังนี้

 • เลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number)
 • วันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Issue Date)
 • เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Issue Authority)
 • เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้นําของเข้า (Company Tax Number)
 • วันที่นําเข้า (Arrival Date)
 • ลําดับรายการในใบขนสินค้า (Item Number)
 • ปริมาณ (Quantity)
 • หน่วยของปริมาณ (Quantity Unit Code)
 • อัตราลดหย่อนหรือยกเว้นอากร (Duty Exemption Rate)
 • อัตราลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Exemption Rate)
 • เลขที่บัญชีราคาสินค้า (Invoice Number)
 • วันที่บัญชีราคาสินค้า (Invoice Date)

3.3 กรณีข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตรงกับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้
3.4 กรณีข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะไม่ออกเลขที่ใบขนสินค้าให้และทํา