Summary by TTIA (1)

Regulation Name ประกาศกรมศุลกากรที่ 10/2561 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้าขาเข้ากับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า
Notification date 12 March 2018
Enforcement date 19 January 2018

Summary by TTIA


ประกาศกรมศุลกากรที่ 10/2561 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้าขาเข้ากับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561 ลงนามโดย นาย กุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร มีผลบังคับใช้วันที่ 19 มกราคม 2561

สาระสำคัญ เพื่อให้การปฏิบัติพิธีการเกี่ยวกับการนําของเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นไปตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการอํานวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศอันเป็นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อธิบดีกรมศุลกากร จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1. การสําแดงข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรมศุลกากรกําหนดให้ใช้ชื่อผู้นําของเข้าภาษาอังกฤษในฐานทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากร ตรวจสอบกับชื่อผู้รับสินค้า(Consignee Name or Notify Party Name) ตามบัญชีสินค้าสําหรับเรือ หรือบัญชีสินค้าสําหรับอากาศยาน หรือบัญชีสินค้าแสดงรายการของที่ขนส่งทางบก (ศบ.1) ในการผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อกําหนดเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า

2. เพื่อให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษในฐานทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากร ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้าขาเข้ากับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าของผู้ประกอบการ โดยมีผลให้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป