มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร

codex

CODEX
International Food Standards
ALIMENTARIUS

More…
fda

FDA
U.S. Food and Drug Administration

More…

EUROPEAN COMMISSION


  More…
thai-fda

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณะสุข

More…

acfs

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

More…
doff3

Fish Inspection and Quality Control Division
Department of Fisheries

More…