Follow Us :
02-258-0317-8

Labour Public Relations

Labour Public Relations

วันที่

ประชาสัมพันธ์แรงงาน

ดาวน์โหลด

25/11/2565

TTIA/TPFA ร่วมกับ MWRN จัดกิจกรรม Social dialogue Workshop ครั้งที่ 7 ในหัวข้อการเสริมสร้างประสิทธิภาพคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ณ บ้านคุ้งน้ำ จ.สมุทรสาคร

15/09/2565

TTIA/TPFA เข้าร่วมงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี(Good labour Practices: GLP)

20/07/2565

Tip Report 2022

02/11/2564

รายงานการจัดอบรมออนไลน์ เรื่อง “แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ซับพลายเชนในอุตสาหกรรมทูน่า”

18/06/2564

รายงานการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นออนไลน์ เรื่อง “หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรมและบทนิยามว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดหางานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ”

13/02/2562

ไทยยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)

04/06/2561

กระทรวงแรงงานยื่นจดสัตยาบันสาร ฉบับที่ 29 ต่อ ILO