Follow Us :
02-258-0317-8

BCG

สมาคมฯ มุ่งเน้นการนำหลักเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว หรือ BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY) ที่เป็นนโยบายระดับชาติของประเทศไทย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ