Follow Us :
02-258-0317-8

Sustainability Press Release

Sustainability Press Release

วันที่

ประชาสัมพันธ์การประมงยั่งยืน

ดาวน์โหลด

25/05/2565

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. 2565

24/04/2565

ประเทศญี่ปุ่นกำหนดให้ต้องแสดงเอกสารยืนยันแหล่งที่มาของสัตว์น้ำว่าไม่ได้มาจากการทำประมงไอยูยูประกอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ

31/03/2565

คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอร่างกฏหมาย EU Directive on Cooperate Sustainability Due Diligence

23/02/2565

ANNEX to the proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

23/02/2565

ANNEX to the proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937

08/03/2564

NOAA และบทบาทในการป้องกันสินค้าประมง IUU เข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา