Follow Us :
02-258-0317-8

Food Safety Public Relations

ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยอาหาร

วันที่

ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภันอาหาร

ดาวน์โหลด

01/06/2566

คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารเพื่อส่งออกไปจีน ตามระเบียบ 248

01/04/2566

U.S. FDA เสนอปรับปรุงมาตรฐานให้ใช้สารทดแทนเกลือในอาหารเพื่อลดการบริโภคเกลือในประเทศ

01/02/2566

ระเบียบการตรวจสอบย้อนกลับอาหารฉบับใหม่: ข้อควรรู้ (FDA’s New Traceability Rule: What You Need to Know)

23/09/2565

U.S. FDA เริ่มโครงการนําร่องใช้ AI ในการตรวจสอบอาหารทะเลนําเข้า ระยะที่ 3

09/09/2565

สาระสำคัญการประชุม Biennial Food Facility Registration and Renewal 2022 จัดโดย U.S. FDA

31/08/2565

สรุปข่าวการเกษตรที่น่าสนใจ สค 65 โดย สปษ ดี.ซี.

30/08/2565

U.S. FDA การขึ้นทะเบียน การต่ออายุทะเบียนสถานประกอบการอาหาร และหมายเลข UFI

11/07/2565

U.S. FDA แจ้งสิ้นสุดการใช้ “UNK” แทนหมายเลขสถานประกอบการในเอกสารนำเข้าสินค้า

08/07/2565

แจ้งกฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

04/07/2565

หนังสือกรมประมง การดำเนินการแจ้งข้อมูลผ่านระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้า อินโดนีเซีย

02/05/2565

สหภาพยุโรปประกาศกฎระเบียบใหม่

08/04/2565

รายงานสรุปการตรวจสอบอาหารนำเข้าของประเทศออสเตรเลียปี 2564

25/11/2564

บัญชีรายชื่อ ที่มิให้พกติดตัวและส่งไปรษณีย์เข้ามาในจีน

11/11/2564

คู่มือการขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

08/11/2564

คู่มือหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

15/10/2564

การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตสินค้าอาหารส่งออกไปจีนตามระเบียบฉบับที่ 248 ในกลุ่ม Self-Registered

26/03/2564

COVID-19 ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในยุโรปเปลี่ยน

16/03/2564

สหภาพยุโรปปรับรูปแบบหนังสือรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำ (Health Certificate)

16/02/2564

วิธีการฆ่าเชื้อในขั้นตอนการขนถ่ายและขนส่งสินค้านำเข้าของจีน

05/02/2564

วิธีดำเนินงานการป้องกันการระบาดโควิดสำหรับอาหารนำเข้า ณ นครกว่างโจว

05/02/2564

การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าผ่านห่วงโซ่ความเย็นแบบรวมศูนย์

08/01/2564

มาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออก

30/12/2563

กรมประมง แจ้งมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออก

29/12/2563

ศตส.สค. แจ้งแนวทางการให้บริการในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

22/12/2563

รับประทานอาหารทะเลอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

14/10/2563

เครื่องหมายรับรองและมาตรฐานกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น

14/10/2563

ระเบียบการติดฉลากอาหารของสาธรณรัฐเกาหลี

17/8/2563

กรมประมงให้บริการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ

03/07/2563

อย: ข้อแนะนำ ในการจัดการความปลอดภัยอาหาร ในสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10/06/2563

บทความ เรื่อง พยาธิในอาหารกระป๋อง

07/05/2563

การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น

27/04/2563

แผนการตรวจสอบอาหารนำเข้าของประเทศออสเตรเลีย

14/04/2563

Ensuring the safety of Thai fish and fishery products against the new coronavirus disease (COVID19)

06/11/2562

มกอช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ CCASIA – U.S. Codex Colloquium

22/07/2562

การตรวจติดตามสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียสในโรงงานผลิตทูน่ากระป๋อง

10/10/2561

การควบคุม ณ ด่านนำเข้าเกี่ยวกับการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาทูน่าและปลากะพงขาว

25/07/2561

การควบคุม ณ ด่านนำเข้า เกี่ยวกับการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาทูน่า

01/07/2561

ออสเตรเลียประกาศบังคับใช้ข้อกำหนดการปิดฉลากแจ้งประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร

12/07/2560

TTIA ลงนาม MOU ร่วมกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

27/02/2559

TTIA ส่งผู้แทนเข้าประชุมคณะกรรมการ Codex สาขาไขมันและน้ำมันบริโภค ครั้งที่ 25