Follow Us :
02-258-0317-8

Ethical Standard Details

Ethical Standard

สมาชิกสมาคมฯ ได้ลงนามและปฏิบัติตามข้อตกลงด้านจริยธรรมแรงงาน 10 ข้อ ของสมาคม และได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของผู้ซื้อด้วย ซึ่งจะมีตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี

สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ในธุรกิจการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตลอดจนจัดกิจกรรมติดตามมาตรฐานการดำเนินงานที่ดีด้านแรงงานให้กับสมาชิกสมาคมฯ
ทางสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลการดำเนินการด้านแรงงาน รวมถึงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่างๆ ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน, องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization, ILO), องค์การ PLAN International Thailand, เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Worker Rights, MWRN) ในขณะเดียวกันสมาคมฯ ยังได้ดำเนินการติดตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านแรงงานที่ดี (Good Labour Practice, GLP) ของสมาชิกสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรม TTIA GLP Visit และผลักดันกลไกสำคัญเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพและให้แรงงานข้ามชาติมีส่วนร่วม

การดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยด้านแรงงาน

ดำเนินการแล้ว

ปี 2018

1.สนับสนุนโครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

  • โครงการ Fisherman Center จัดโดยมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Rights Promotion Network) ในปี 2018
  • โครงการ “Change for Cognition Child and Youth Coalition” (CMCY) จัดโดย PLAN International Thailand

2.ดำเนินโครงการส่งเสริมและฝึกอบรม มาตราฐาน BSCI Business Compliance Initiative ให้ TTIA โดยโครงการ SEAS of Change ของ PLAN International Thailand ทุนจาก Kesko Corporation (กลุ่มค้าปลีกของฟินแลนด์)

ปี 2019-2022

3.ดำเนินโครงการ Fair Fish “ส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล” (FAIR Fish) ร่วมกับ PLAN International Thailand ได้รับทุนจาก กระทรวงแรงงานสหรัฐ (USDOL) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมหลักการจ้างงาน ร่วมกันแก้ปัญหาแรงงานบังคับ ค้ามนุษย์

ปี 2013-2019

4.โครงการ ILO-GLP Phase 1 (ปี 2013 – 2015) จัดโดย ILO และกระทรวงแรงงาน / โครงการ ILO-GLP Phase 2 (ภายใต้โครงการ Ship to Shore Rights ปี 2016-2019 ปรับปรุงประสิทธิภาพและคู่มือ GLP )

ปี 2020-2021

5.จัดทำ VDO 2 2 ชุด คือ COVID-19 Preventive Measures in the Establishments, COVID-19 Preventive Measures in the Fish Unloading Port

ปี 2014 -2022

6.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเจรจาทางสังคมระหว่างนายจ้างและแรงงานข้ามชาติ จัดโดย TTIA/MWRN โดยปี 2022 ได้จัดร่วมกับ สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย (TPFA) และ มูลนิธิเครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN)

1st Workshop on Happy in workplace

2nd Workshop on Complaint mechanism

3rd Workshop on Enhancement of welfare committee

4th Workshop on Promoting Welfare Committee to be Accepted by Migrant Workers

5th Social dialogue workshop report 2019 on “Duty and management of the welfare committee in the factory”

6th Social dialogue workshop report 2021 On “Roles and Duties welfare committee in the situation of COVID-19”

7th Social dialogue workshop report 2022 on “Enhance the efficiency of the welfare committee in the workplace”

ปี 2016-2022

7.ดำเนินโครงการ TTIA GLP Visit และจัดทำรายงานสรุปผล (ปี 2022 ทำ GLP Visit ร่วมกับ TPFA)

กำลังดำเนินการ

1.สนับสนุนให้สมาชิก TTIA และ TPFA (สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย) ใช้ หลักการ Ethical Code of Conduct / ปี 2022 ปรับเพิ่ม หลักการด้านสิทธิมนุษยชน

2.สนับสนุนให้สมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของผู้ซื้อ (Buyers’ Ethical Standards)

3.สนับสนุนให้สมาชิกยอมรับและปฏิบัติตาม ILO-GLP ตามหลักกฎหมายแรงงานไทยและข้อกำหนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

4.TTIA / TPFA ร่วมเป็นอุตสาหกรรมนำร่องสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอื่น นำ GLP ไปใช้ ภายใต้ความร่วมมือ GLP-MOU สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เริ่มปี 2022

5.ร่วมโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Ship to Shore Rights SEAs) จัดโดย ILO IOM UNDP และกระทรวงแรงงาน ได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) ปี 2021-2024

6.ร่วมทำงานกับภาคประชาสังคมและสมาชิกในการพัฒนาคณะกรรมการสวัสดิการ ช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาจากการทำงาน และส่งเสริมกลไกการร้องเรียน

7.จัดทำ TTIA White paper labour รวบรวมการดำเนินการด้านแรงงานที่สำคัญของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยทั้งอดีตถึงปัจจุบัน

8.แลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นกับองค์กรระหว่างประเทศและภาคประชาสังคม เช่น ILO, IOM, UNDP, NHRC, ISSARA, MWRN, LPN, PLAN International Thailand

เตรียมดำเนินการ

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Social Dialogue Workshops สำหรับสมาชิกเพื่อส่งเสริมคณะกรรมการสวัสดิการและประเด็นแรงงานที่สำคัญสำหรับนายจ้างและลูกจ้าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. ส่งเสริมและติดตาม UN Guiding Principles on Business and Human Rights ตามวาระแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

3.สนับสนุนหลักการความเท่าเทียมทาง เพศ สัญชาติ การให้ความสำคัญสิทธิสตรีตามคำแนะนำของ ILO ภายใต้โครงการ Ship to Shore Rights SEAs