Follow Us :
02-258-0317-8

BCG Details

สิ่งแวดล้อม BCG และการลดคาร์บอน

สมาคมฯ มุ่งเน้นการนำหลักเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว หรือ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ที่เป็นนโยบายระดับชาติของประเทศไทย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal; SDG13 Climate Action, SDG14 Life Below Water, SDG15 Life on Land ) นำมาปฎิบัติใช้ในอุตสาหกรรมทูน่าและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น การนำส่วนของทูน่าที่ไม่ได้ใช้ ไปผลิตเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยสมาคมมีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและผลักดันการดำเนินงานของสมาชิกด้านการลดคาร์บอน ดังนี้

  1. ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  2. ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก รวมถึงร่วมเป็น Speaker ในเวทีต่างๆ
  3. ศึกษาแนวทางการประเมิน Carbon Footprint Baseline ในอุตสาหกรรม
  4. จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน เช่น การเก็บขยะริมทะเล

TTIA/TPFA – BCG Roadmap Proposal การลดคาร์บอนในอุตสาหกรรม 2023-2030

  • 2023-2024 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล BCG และ Carbon Footprint Organization เพื่อเป็น Baseline ของอุตสาหกรรมทูน่าและอาหารสัตว์เลี้ยง
  • 2025-2030 อุตสาหกรรมทูน่า/อาหารสัตว์เลี้ยง ลดคาร์บอนลง 40% สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทย