Summary by TTIA (37)

Regulation Name ระเบียบคณะกรรมการร่วมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปรียบเทียบปรับคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ พ.ศ. 2561
Notification date 25 June 2018
Enforcement date 26 June 2018

Summary by TTIA


ระเบียบคณะกรรมการร่วมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปรียบเทียบปรับคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ พ.ศ. 2561 ลงนามโดย คุณศิระ  บุญภินนท์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดประธานกรรมการ / พลตำรวจตรี อดุลย์  รัตนภิรมย์ ผู้บังการกองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดีผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ / คุณสันติ  นันตสุวรรณ ผู้อำนวยการกองนิติการ ผู้แทนกรมการจัดหางาน กรรมการและเลขานุการ มีผลบังคับใช้วันที่ 26 มิถุนายน 2561

สาระสำคัญ ระเบียบฉบับนี้ออกโดยคณะกรรมการรร่วมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ การกำหนดลำดับเปรียบเทียบปรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานในงานที่ไม่สามารถทำได้ และเมื่อมีการเปรียบเทียบปรับแล้ว ให้ส่งตัวคนต่างด้าวนั้นไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร