Summary by TTIA (35)

Regulation Name ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ
Notification date 12 June 2018
Enforcement date 13 June 2018

Summary by TTIA


ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ ลงนามโดย อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีผลบังคับใช้วันที่ 13 มิถุนายน 2561

สาระสำคัญ กำหนดให้นายจ้างจัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอ ขึ้นไป ต้องมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

1.นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน

2.การเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring)

3.การเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring)

4.หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ช่วงท้ายประกาศมีเอกสารแนบท้ายเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ