Summary by TTIA (34)

Regulation Name กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
Notification date 2 April 2018
Enforcement date 17 May 2018

Summary by TTIA


กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561ลงวันที่ 2เมษายน2561ลงนามโดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

สาระสำคัญ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าจ้างเพื่อคุ้มครองแรงงาน ให้ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมและบางส่วนให้ใช้ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เช่น ค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานลฃ่วงเวลาในวันหยุด เป็นต้น

กำหนดให้นายจ้างซึ่งทำการประมงนอกน่านน้ำไทยจัดให้มีอุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารรับส่งข้อความผ่านดาวเทียมเพื่อให้ลูกจ้างสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ สามี ภริยา หรือญาติได้ตลอดเวลา