Summary by TTIA (32)

Regulation Name ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ
Notification date 12 March 2018
Enforcement date 13 March 2018

Summary by TTIA


ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ ลงนามโดย อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีผลบังคับใช้วันที่ 13 มีนาคม 2561

สาระสำคัญ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง และระยะเวลาหรือประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการเพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โดยประกาศฉบับนี้มีจำนวน 6 หมวด 17 ข้อ มีหมวดที่สำคัญ เช่น

หมวด 2 การตรวจวัดระดับความร้อนและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ
หมวด 3 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ
หมวด 4 การตรวจวัดระดับเสียงและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ
หมวด 5 คุณสมบัติผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน
หมวด 6 การวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง