Summary by TTIA (29)

Regulation Name พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ.2561
Notification date 27 March 2018
Enforcement date 28 March 2018

Summary by TTIA


พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ.2561 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สาระสำคัญ เนื่องจากประเทศไทยปัจจุบันขาดแคลนแรงงานในระดับไร้ฝีมือ จึงต้องนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อทํางาน แต่กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองได้ห้ามคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อมีอาชีพเป็นกรรมกรหรือรับจ้างทํางานด้วยกําลังกายโดยไม่อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ จึงต้องแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติม โดยยกเลิก ม12 อนุ 3 และ ม.17 อนุ 1 ของ พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อเปิดช่องให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานได้