Summary by TTIA (27)

Regulation Name กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพของคนประจําเรือ พ.ศ. 2561
Notification date 16 February 2018
Enforcement date 16 February 2018

Summary by TTIA


กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพของคนประจําเรือ พ.ศ. 2561 ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ลงนามโดย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สาระสำคัญ กฎกระทรวงฉบับนี้ออกตาม มาตรา 80 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้มีมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพของคนประจําเรือ เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินการปฏิบัติตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention 2006) โดยมีการกำหนด เช่น คนประจําเรือมีสิทธิที่จะได้พบแพทย์หรือทันตแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาเจ้าของเรือต้องจัดให้คนประจําเรือที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ

เจ้าของเรือต้องจัดให้มีมาตรการในเชิงป้องกันโรค การควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ รวมทั้งทบทวนการรักษาพยาบาล ขั้นพื้นฐานแก่คนประจําเรือ นายเรือต้องจัดทํารายงานทางการแพทย์ (medical report) โดยตอนท้ายของกฎกระทรวงได้มีแนบแบบ รายงานทางแพทย์ (คร.01) ด้วย 1 ฉบับ