Summary by TTIA (22)

Regulation Name พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
Notification date 26 February 1975
Enforcement date 28 March 1975

Summary by TTIA


พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ออกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์2518 ผู้รับสนองพระราชโองการ คือ สัญญา ธรรมศักดิ์ บังคับใช้เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2518

สาระสำคัญ พรบ.ฉบับนี้มีจำนวน 10 หมวด 163 มาตรา ดังนี้ หมวด 1 ข้อตกลงสภาพการจ้าง (ม.10-20) , หมวด 2 วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน (ม.21-33) , หมวด 3 การปิดงานและการนัดหยุดงาน (ม.34-36) , หมวด 4 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ม.37-44) , หมวด 5 คณะกรรมการลูกจ้าง (ม.45-53) หมวด 6 สมาคมนายจ้าง (ม.54-85) , หมวด 7 สหภาพแรงงาน (ม.86-111) , หมวด 8 สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน (ม.112-120) , หมวด 9 การกระทำอันไม่เป็นธรรม (ม.121-127) , หมวด 10 บทกำหนดโทษ (ม.128-159) บทเฉพาะกาล (ม.160-163)

โดย พรบ.ฉบับนี้ ได้กำหนดความหมายของนายจ้าง/ ลูกจ้าง / สภาพการจ้าง/ ข้อตกลงสภาพการจ้าง / ข้อพิพาทแรงงาน / การปิดงาน / การนัดหยุดงาน / สมาคมนายจ้าง / สหภาพแรงงาน / สหพันธ์นายจ้าง / พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน

มาตราที่สำคัญ เช่น ม.10 ว.2 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้ทำเป็นหนังสือ ม.12 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง มีผลใช้บังคับภายในระยะเวลาที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกัน แต่จะตกลงกันให้มีผลใช้บังคับเกินกว่าสามปีไม่ได้ถ้ามิได้กำหนดระยะเวลาไว้ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับหนึ่งปีนับแต่วันที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกัน ม.45-53 คณะกรรมการลูกจ้าง การมาของ คกก./ อายุการดำรงตำแหน่ง/ การพ้นจากตำแหน่ง