Summary by TTIA (21)

Regulation Name พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
Notification date 1 March 1979
Enforcement date 30 May 1979

Summary by TTIA


พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2522 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือ ส. โหตระกิตย์ รองนายกรัฐมนตรี บังคับใช้วันที่ 30 พฤษภาคม 2522

สาระสำคัญ พรบ.ฉบับนี้มีจำนวน 8 หมวด 92 มาตรา ดังนี้ หมวด 1 คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง (ม.6-10) , หมวด 2 การเข้าและออกนอกราชอาณาจักร (ม.11-22) , หมวด 3 พาหนะ (ม.23-33) , หมวด 4 การเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (ม.34-39) , หมวด 5 การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ม.40-52) หมวด 6 การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักนร (ม.53-56) , หมวด 7 เบ็ดเตล็ด (ม.57-60) , หมวด 8 บทกำหนดโทษ (ม.61-84) , บทเฉพาะกาล (ม.85-92) และอัตราค่าธรรมเนียมและค่าทำการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในตอนท้ายของพระราชบัญญัติ

มีมาตราที่สำคัญ ม.37 เป็นเรื่องการแจ้งการเปลี่ยนที่พักอาศัย // การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน , ม.38 เรื่องการแจ้งให้ให้คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยในเคหสถาน