Summary by TTIA (2)

Regulation Name ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล
Notification date 31 October 2017
Enforcement date 1 November 2017

Summary by TTIA


ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล ออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ลงนามโดย อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 1 ฉบับ คือ สัญญาจ้างในงานประมงทะเล (แบบ ปม.1)

สาระสำคัญ ประกาศฉบับนี้ได้ปรับปรุงแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเลใหม่ เพื่อให้เกิดการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้แรงงานสามารถได้รับค่าแรงจากนายจ้างที่ตรงเวลาตามที่ได้กำหนดกันตามสัญญา ตามแบบเอกสารแนบท้ายประกาศ (แบบ ปม.1)โดยใน ข้อ 3 ของประกาศได้กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้างโดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอน