Summary by TTIA (19)

Regulation Name พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 (ฉ.2)
Notification date 18 April 1991
Enforcement date 19 April 1991

Summary by TTIA


พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 (ฉ.2) ออกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2534 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี บังคับใช้วันที่ 19 เมษายน 2534

สาระสำคัญ พระราชบัญญัติฉบับนี้มีทั้งหมด 4 มาตรา โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 โดย พรบ.ฉบับนี้ ได้ยกเลิก ม.4 ของ พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 เดิม และใช้ ม.4 ใหม่ โดยกำหนดให้ พรบ.นี้ไม่ใช้บังคับแก่ (1) ราชการส่วนกลาง (2) ราชการส่วนภูมิภาค (3) ราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งราชการของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา (4) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (5) กิจการอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และ ยกเลิก ม.95 เดิม และใช้ข้อความใหม่ซึ่งมีหลักว่าสมาชิกของสหภาพแรงงานจะต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกันกับผู้ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน และมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และห้ามพนักงานฝ่ายบริหารตามกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน