Summary by TTIA (18)

Regulation Name พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
Notification date 30 June 1994
Enforcement date 1 July 1994

Summary by TTIA


พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2537 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี บังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2537

สาระสำคัญ พรบ.ฉบับนี้มีจำนวน 9 หมวด 70 มาตรา ดังนี้ หมวด 1 บททั่วไป (ม.7-12) , หมวด 2 เงินทดแทน (ม.13-25) , หมวด 3 กองทุนเงินทดแทน (ม.26-30) , หมวด 4 คณะกรรมการรกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย์ (ม.31-43) , หมวด 5 เงินสมทบ (ม.44-47) หมวด 6 การยื่นคำร้อง การพิจารณาคำร้อง และการอุทธรณ์ (ม.48-56) , หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่ (ม.57-60) , หมวด 8 การส่งหนังสือ (ม.61) , หมวด 9 บทกำหนดโทษ (ม.62-66) , บทเฉพาะกาล (ม.67-70)

พรบ.ฉบับนี้ เป็นรายละเอียดของกองทุนในการจ่ายเงินทดแทนนายจ้างให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือตายเนื่องจากการทำงาน หรือป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือเจ็บป่วยเป็นโรค ซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง

มีมาตราสำคัญเช่น ม.13-25 การจ่ายเงินทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ม.26–30 รายละเอียดและองค์ประกอบของกองทุนเงินทดแทน ม.62-66 บทกำหนดโทษกรณีไม่จ่ายเงินทดแทน / ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเงินทดแทน