Summary by TTIA (16)

Regulation Name พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 (ฉ3)
Notification date 16 November 2001
Enforcement date 17 November 2001

Summary by TTIA


พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 (ฉ3) ออกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
บังคับใช้วันที่ 17 พฤศจิกายน 2544

สาระสำคัญ พระราชบัญญัติฉบับนี้มีทั้งหมด 4 มาตรา โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 โดย พรบ.ฉบับนี้ออกเพื่อเพิ่มรายละเอียดในพระราชบัญญัติว่า ไม่ให้ใช้ พรบ.นี้บังคับกับกิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ม.3) และแก้ไขให้พรบ.มีความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ม. 72 บัญญัติให้สหพันธ์แรงงานตามกฎหมายดังกล่าวอาจเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์การลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ได้ (ม.4)