Summary by TTIA (15)

Regulation Name พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ฉ.2)
Notification date 27 February 2008
Enforcement date 27 May 2008

Summary by TTIA


พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ฉ.2) ออกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี บังคับใช้วันที่ 27 พฤษภาคม 2551

สาระสำคัญ พระราชบัญญัติฉบับนี้มีจำนวน 27 มาตรา เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม จาก พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยมีประเด็นสำคัญที่เพิ่มเข้ามามีดังนี้ กําหนดห้ามนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือความเสียหายในการทํางาน กําหนดให้ศาลมีอํานาจสั่งให้สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจ้าง มีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควร
แก่กรณี กําหนดให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงนําเวลาทํางานปกติส่วนที่ไม่ครบแปดชั่วโมงไปรวมกับเวลาทํางานปกติในวันอื่นได้ซึ่งต้องไม่เกินวันละเก้าชั่วโมง

มาตราที่สำคัญ เช่น

ม.10 ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือความเสียหายในการทำงาน เว้นแต่งานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง…..
ม.14/1 สัญญา นายจ้าง ลูกจ้าง ข้อบังคับการทำงาน ระเบียบ คำสั่งที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบเกินไป ศาลสามารถสั่งให้มีผลบังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมพอสมควรได้
ม.16 ห้าม นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาล่วงเกินหรือคุกคาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง