International Standard of Fisheries

โครงการการตรวจสอบการนำเข้าอาหารทะเลของประเทศสหรัฐอเมริกา
U.S. SEAFOOD IMPORT MONITORING PROGRAM

More…

กฎของสหภาพยุโรปเพื่อต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม The EU rules to combat illegal, unreported and unregulated fishing

More…

กรอบความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ Southern Indian Ocean Fisheries Agreement


  More…

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)

More…

b002

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี 2573
UN Sustainable Development Goal for 2030

More…

b003

เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
UNSDG SDGs 14 -Life Below Water

More…

b004

จรรยาบรรณในเรื่อง การทำประมงอย่างรับผิดชอบขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2538
FAO’s Code of Conduct for Responsible Fisheries

More…

b005

Indian Ocean Tuna Commission ข้อมูลคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทร อินเดีย

More…
b006

Indian Ocean Tuna Commission ข้อมูลคณะกรรมาธิการประมงแห่งมหาสมุทร แปซิฟิกตะวันตกตอนกลาง

More…