Follow Us :
02-258-0317-8

Thai   English

TTIA Joined ILO and TFFA จัดงาน เปิดตัวคู่มือ ILO-GLP “GLP for Seafood industry and Sustainable Fishing in Thailand

TTIA ร่วมกับ ILO และ TFFA จัดงาน เปิดตัวคู่มือ ILO-GLP “GLP for Seafood industry and Sustainable Fishing in Thailand”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ, คุณอดิศักดิ์ พันธุ์ทอง เลขาธิการสมาคมฯ , คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม และ จนท.คุณวรพลและคุณปิยะราช ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวคู่มือ ILO-GLP “GLP for Seafood industry and Sustainable Fishing in Thailand” ณ ห้อง Jupiter 6 Impact เมืองทองธานี จัดโดย TTIA, TFFA , ILO 

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐ และภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เห็นถึงความสำคัญการดำเนินการ GLP ของทั้งสองสมาคม โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมงานที่สำคัญจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่สำคัญ เช่น  

 Mr.Giuseppe Busini ผู้แทนจาก EU, ดร.อดิศรพร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง, คุณมาโนชญ์ แสงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการฯ , คุณปนัดดา บุญภาลา และ Mr.Jason judd จาก ILO , Mr.Nick Knightley จาก ETI , LPN, MWRN

ภายในงานได้มีการอภิปรายช่วงสั้นๆ ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ GLP ของ 2 สมาคมดังนี้

-ชื่นชมที่ไทยรับ C 188 และสามารถแก้ปัญหาประมงได้ และขอให้ไทยให้ควาทสำคัญเรื่องงานที่มีคุณค่า โดย Mr.Giuseppe EU

– ขณะนี้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาประมง IUU แต่กำลังจะดำเนินการเพื่อให้ไปถึงประมงยั่งยืนโดยต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย โดย อธิบดีกรมประมง

– ยินดีที่อุตสาหกรรมประมงนำแนวปฏิบัติ GLP ไปใช้ และขอให้ติดตามสถานการณ์โลกที่เริ่มมีข้อบทด้านแรงงานที่เพิ่มเข้า โดย ก.สวัสดิการ แรงงาน

– GLP ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในขณะเดียวกันอยากให้ Buyer ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมด้วยโดยอุตสาหกรรมทูน่าจะพัฒนาต่อไปโดยการนำหลัก UNGP มาเริ่มปรับใช้ โดย คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ที่ปรึกษาสมาคม TTIA

– การดำเนินการ GLP ของ 2 สมาคมเป็นเรื่องที่ดีและ ETI จะสนับสนุนให้ทาง ให้ความสำคัญมาก โดย ETI