Follow Us :
02-258-0317-8

Thai   English

TTIA เข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อขจัดการค้ามนุษย์และ แรงงานบังคับในกลุ่มชาวประมง ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย

TTIA รายงานการร่วมประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อขจัดการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในกลุ่มชาวประมง
ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย 26-29 พฤศจิกายน 2561


สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้รับเชิญจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นตัวแทนภาคเอกชนของประเทศไทย ในการเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อขจัดการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในกลุ่มชาวประมง (Southeast Asia Conference on Regional Coordination and Action to Combat Trafficking and Labour Exploitation in Fisheries ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย 26-29 พฤศจิกายน 2561 มีผู้เข้าร่วมจากประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม ซึ่งมาจากทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และประชาสังคม

         โดยในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมการทำงานที่ดีสำหรับชาวประมงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 เป็นการอภิปรายถึงความสำคัญของอนุสัญญา C188 ว่าด้วยการทำงานแรงงานภาคประมง  

         สำหรับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้รับเชิญขึ้นเวทีเสวนาในประเด็นเรื่อง ความเปลี่ยนแปลง 5 ปี ที่ผ่านมากับประเด็นการค้ามนุษย์ ซึ่งได้ให้ข้อมูลการดำเนินการของสมาคมฯ ที่มีการนำทูน่าเข้าร้อยละ 95 และส่งออกถึงร้อยละ 98 และอุตสาหกรรมทูน่าใช้ปลาที่จับจากเรือใหญ่จึงไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์ โดยใน 5 ปีนี้สมาคมฯ ได้กำหนดหลัก Ethical Standard 8 ข้อ เพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตามด้านแรงงานอาทิ ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และการสนับสนุนให้สมาชิกนำแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีไปปฏิบัติในสถานประกอบการ มีความร่วมมือกับ ILO และ NGOs ในการดำเนินการส่งเสริมให้นำไปใช้กับห่วงโซ่ของแต่ละบริษัท

         นอกจากนี้มีการส่งเสริมให้สมาชิกผลักดันใช้คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแรงงานข้ามชาติเข้าร่วมด้วยเพื่อให้สอดรับกับหลักการเสรีภาพในการสมาคม และช่วงท้ายของการประชุมได้มีการอภิปรายเรื่องอนุสัญญา C188 ซึ่งวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ประเทศไทยได้ประกาศว่าผ่าน สนช.แล้ว และจะไปเซ็นรับอนุสัญญาในปี 2562 ซึ่งทำให้ประเทศที่เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความยินดีกับประเทศไทย ที่เป็นผู้นำในระดับภูมิภาคในการรับอนุสัญญาฉบับดังกล่าว

 

 
Business cards Southeast Asia Conference on Regional Coordination and Action to
Combat Trafficking and Labour Exploitation in Fisheries