Follow Us :
02-258-0317-8

Thai   English

TTIA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับ Central Lab

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 (ช่วงบ่าย) TTIA โดย คุณณัฐ อ่อนศรี อุปนายกและเหรัญญิกสมาคมฯ/ ประธานคณะอนุกรรมการด้านเทคนิค (Food Safety) เป็นผู้แทนลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Central Lab คุณสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ ณ บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด บางเขน กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมกันเพื่อดำเนินการทางด้านบริการทดสอบ และตรวจวิเคราะห์ให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า และบริการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย อีกทั้ง ยังร่วมมือในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านการทดสอบ ด้วยการเป็นศูนย์รับเรื่องตรวจวิเคราะห์ของผู้ประกอบการ TTIA ร่วมมืองานด้านการบริการวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่างๆ และพิจารณาส่วนลดสำหรับการทดสอบสินค้าในอัตราพิเศษให้แก่สมาชิก TTIA ร่วมถึง Traders ด้วย

นอกจากนี้ ทางคุณณัฐฯ ได้ฝากประเด็นพิจารณาเรื่องการพัฒนาวิธีทดสอบ Sensory Evaluation จากการ Decomposed, Oxidized, Rancidity ของเนื้อทูน่า ให้ได้วิธีการตรวจที่มีมาตรฐาน และได้รับการรับรองในระดับสากล