Follow Us :
02-258-0317-8

Thai   English

TTIA บริจาคปลากระป๋อง และร่วมประชุมหารือผู้ผลิตสินค้าและเกษตรกรกลุ่มอาหารทะเลแช่แข็ง และแปรรูปกับคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์