Follow Us :
02-258-0317-8

Thai   English

MOU ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาโอดำของไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง นำทัพผนึกกำลังภาคเอกชน จัดทำ MOU “ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาโอดำของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดห่วงโซ่อุปทาน”

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 กรมประมง สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาโอดำของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดห่วงโซ่อุปทาน หนุนสร้างมาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์ปลาโอดำซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบการผลิตปลาทูน่ากระป๋องของไทยต้องมาจากการทำประมงที่ถูกกฎหมายเท่านั้นโดยมีระบบควบคุม และติดตามเรือที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการแปรรูปที่มีมาตรฐานตลอดจนมีระบบการจ้างงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมตลอดสายการผลิต

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากสภาพการลดลงของทรัพยากรประมงทะเล และความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อม ทำให้ทุกภาคส่วนเริ่มตระหนักถึงการผลิตและบริโภคทรัพยากรประมงอย่างรู้คุณค่ามากยิ่งขึ้น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จึงได้มีการรณรงค์ให้ทุกประเทศร่วมกันขจัดการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU Fishing โดยผู้นำเข้าในประเทศ สหภาพยุโรป จึงได้ออกกฎและระเบียบในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมง IUU และกำหดให้ประเทศผู้ส่งออกสินค้าประมงที่ได้จากการจับจากทะเลจะต้องมีใบรับรองว่าไม่ได้มาจากการทำประมง IUU และจะต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงที่ต้องเข้มงวดในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมประมง กล่าวต่อไปว่า กรมประมงและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดสายการผลิตมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้การทำประมงของไทยปราศจากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (NON-IUU) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทูน่า จึงได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาโอดำของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดห่วงโซ่อุปทานขึ้น เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ปลาดอดำของไทยได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับว่าเป็นระบบการผลิตที่ปราศจากการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ พร้อมสร้างมาตรฐานให้การผลิตปลาโอดำของไทยทั้งหมดต้องมาจากวัตถุดิบที่ได้จากการทำประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีระบบการควบคุม และติดตามเรือที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการแปรรูปที่มีมาตรฐาน ตลอดจนมีระบบการจ้างงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นตลอดสายการผลิต เพื่อให้อุตสาหกรรมภาคการประมงของไทยเกิดความยั่งยืนสืบไป

Download File

MOU ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาโอดำของไทย
บันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาโอดำของไทย
รัฐบาลอิเหนาชุดใหม่เตรียมปฏิรูปกฎหมายประมง