Follow Us :
02-258-0317-8

Thai   English

ประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะดำเนินประกาศรายงานประจำปีเกี่ยวกับสถานการณ์และการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด (Findings on the worst forms of child labour) ของประเทศคู่ค้าสหรัฐฯ ที่ได้รับสิทธิ GSP โดยมีรายชื่อสินค้าที่มีเหตุผลให้เชื่อว่าผลิตโดยใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ (TVPRA List) ได้แก่ สินค้าปลา กุ้ง อ้อยและเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกันยายน 2557 รวมทั้ง ในโอกาสที่ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ สถานทูตสหรัฐฯ (Ms. Anjana Modi) ได้เข้ารับตำแหน่งใหม่ และจะเข้าพบประธานคณะกรรมการแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ (คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์) เพื่อรับทราบแนวทาง

และการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานในปัจจุบัน ทางสมาคมฯ จึงได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม คณะทำงานแก้ไขแรงงานต่างด้าวร่วมกับคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ สถานฑูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 3201 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือข้อสรุปของการแก้ไขปัญหาแรงงานร่วมกัน รวมทั้งแจ้งความคืบหน้าเรื่องรายงานผลการดำเนินการสมาคมฯ เพื่อพิจารณาถอดถอนรายชื่อสินค้า โดยเสนอขอยกเว้นปลาทูน่า จากสินค้าปลาที่ถูกระบุว่าผลิตโดยใช้แรงงานบังคับ ซึ่งในขณะนี้ ทางกระทรวงแรงงานได้รวบรวมแผนการดำเนินงานฯ ดังกล่าวของแต่ละสินค้า ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรวบรวมและส่งต่อไปยังกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ต่อไป