Follow Us :
02-258-0317-8

Thai   English

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ร่วมลงนาม MOU ผลักดันนำเข้าสัตว์น้ำอย่างเป็นระบบแสดงเจตจำนงค์ ประมงไทย ไร้ IUU

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง กรมประมง กรมศุลกากร สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการผลักดันให้มีการนำเข้าสัตว์น้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลในทุกระบบ และเป็นการเพิ่มศักยภาพการดำเนินการด้านวัตถุดิบสำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทย หวังสร้างความเชื่อมั่นการันตีสินค้าประมงจากไทยปราศจากการทำประมงแบบ IUU แน่นอน

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความตื่นตัวของประเทศคู่ค้าที่สำคัญเช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกี่ยวกับการที่จะขจัดการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing) ประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีประสิทธิภาพในการผลิตอันเป็นที่ยอมรับของตลาดสากล และเป็นผู้ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงอันดับต้นๆของโลก จึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบสัตว์น้ำจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในการแปรรูปและผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การจัดการในทุกกระบวนการของอุตสาหกรรมประมงไทยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จึงต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีระบบ ปราศจากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย มีการรายงาน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

สำหรับการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการผลักดันให้มีการนำเข้าสัตว์น้ำอย่างเป็นระบบในครั้งนี้ เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน ที่มีความเห็นร่วมกันในความพยายามที่จะทำให้ทุกระบบง่ายต่อการนำเข้าข้อมูล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินการด้านวัตถุดิบสำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง และที่สำคัญ คือความพยายามที่จะผลักดันให้มีการนำเข้าสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดระนอง สมุทรสาคร และสงขลา ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ สามารถยืนยันแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้อย่างชัดเจนเป็นระบบ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทยว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีการกระทำที่เข้าข่าย IUU

Download File

MOU การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาโอดำ
Fishery News_MOU การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาโอดำ