Follow Us :
02-258-0317-8

Thai   English

งานประกวดสมาคมการค้าปี 2561

ผลการประกวดสมาคมการค้าปี 2561

เมื่อวันที่ 22 พศจิกายน 2561 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้เข้าร่วมงานสัมมนาและประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี2561 “Together is Power connecting the future” จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ในช่วงบ่าย มีการจัดสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี2561 “Together is Power” สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (คุณสนั่น อังอุบลกุล) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังความร่วมมือเครือข่ายในการสร้างการค้าต่างประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจตลอดห่วโซ่ภาคอุตสาหกรรม และอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ

2. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (คุณวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์) กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งดำเนินการดังนี้ 1) พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศนวัตกรรม 2) สร้างสังคมผู้ประกอบการและความเข้มเเข็ง SMEs 3) สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ 4) พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการผลักดันร่วมกับสภาหอฯ และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาครัฐบาลด้วย

3. รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี (ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจไทย ในปี 2019 ล่าสุดมีการรายงานว่าการเติบโตเศรษฐกิจไทยลดลงเหลือ 3.3% (จาก 4.7%) ขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกประสบปัญหาจากการผันผวนของเศรษฐกิจโลก เช่น อาร์เจนติน่า ตุรกี แอฟริกาใต้ และมีแนวโน้มว่า US อาจมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยสูงถึง 3% สำหรับเศรษฐกิจไทยในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า 1) การบริโภคภายใน 3.7,4.5,5.0 % 2) การลงทุน 3.4,3.7,3.8% 3) ภาครัฐบาล 2.9,2.0,2.1% 4) การนำเข้า 9.0,7.2,9.4% 5) การส่งออก 0.7,7.4,0.2% 6) การท่องเที่ยว 15.0,8.0,2.0 % จะเห็นว่าไทยประสบปัญหาจากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ลดลง ซึ่งเป็นปัญหานอกประเทศ โดย Trade war US/China มีส่วนทำให้ตัวเลขลดลง อย่างไรก็ตามหลายประเทศได้รับผลกระทบ ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลี ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงเร่งผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า เช่น EEC ซึ่งอนุมัติแล้วรอดำเนินการ

4. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า (คุณวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม) บรรยายพิเศษ เรื่อง พรบ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นเครื่องมือปกป้องสิทธิของนักธุรกิจ เป็นไปตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าสากล ที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์และความมั่นคงแห่งรัฐ มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ครอบคลุมทุกธุรกิจ อีกทั้งมีความเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซง อนึ่งผู้มีอำนาจเหนือตลาด คือ ผู้ประกอบธุรกิจที่มียอดขายตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยแบ่งเป็นกรณีบุคคลเดียวที่ต้องมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 50% และกรณีมี 3 บุคคลขึ้นไปต้องรวมกันมากกว่า 75%

download ข้อมูลได้ที่ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1kGSSRshucPwfWgrqLZmLn70uVx-QmSSC?usp=sharing

โดยในช่วงค่ำ ได้มีพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2561 โดยในปีนี้ ทางสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้เข้าร่วมการประกวดฯ ในรุ่นจัดตั้ง 1-5 ปี ได้รับรางวัลดังนี

ดร.ชนิทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมฯ ขึ้นรับรางวัล “สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ครบ 4 มิติ คือ ผลสำเร็จตามพันธกิจ, ความสามารถในการบริหารจัดการ, คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์กร

 

คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ เลขาธิการ ขึ้นรับรางวัล “ผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ ประจำปี 2561” โดยมีหลักในการทำงานคือ…”มุ่งมั่น โปร่งใส ใส่ใจ ดูแลผู้ร่วมงาน”…

 

โดย ดร.พจน์ และคุณณัฐ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคุณชาตรี กรรมการสมาคม ฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย

 

ภาพประกอบการเข้าร่วมสัมมนาและงานประกวดสมาคมการค้าประจำปี 2561