รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 เรื่อง “การทำหน้าที่และการจัดการคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ”

รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 เรื่อง “การทำหน้าที่และการจัดการคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ”

รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5

เรื่อง “การทำหน้าที่และการจัดการคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ”

Duty and Management of the Welfare Committee in the Factory

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ บ้านคุ้งน้ำรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสาคร

จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN)


           สืบเนื่องจากสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม GLP Visit ปี 2562 กับสมาชิก TTIA โดยมีเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าไปสัมภาษณ์ตัวแทนฝ่ายบุคคลและฝ่ายลูกจ้าง ทั้งนี้ จากการสอบถามความรู้ความเข้าใจในส่วนของลูกจ้างถึงเรื่องสิทธิ หน้าที่ในการทำงาน และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ พบว่า หัวข้อที่แรงงานมีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด ได้แก่ เรื่องของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ด้วยเหตุนี้ สมาคม จึงได้จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การทำหน้าที่และการจัดการคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ” ร่วมกับเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN)

           จุดประสงค์และความคาดหวัง การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 นี้  เป็นการจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ และกระตุ้นให้แรงงานข้ามชาติเห็นคุณค่าของคณะกรรมการสวัสดิการ รวมถึงวิธีบริหารจัดการคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยจะเน้นในหัวข้อ/ประเด็นที่พบระหว่างแรงงานกับคณะกรรมการสวัสดิการ และการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการสวัสดิการ

โดยมีบริษัทสมาชิก TTIA เข้าร่วมกิจกรรม 11 บริษัท 23 คน ดังนี้

 1. บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป  
 2. บจก. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
 3. บจก. เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง
 4. บจก. ไอ เอส เอ แวลู
 5. บมจ. ยูนิคอร์ด สาขา 1         
 6. บมจ. ยูนิคอร์ด สาขา2             
 7. บจก. ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์
 8. บมจ. เอส.เค.ฟู้ดส์(ประเทศไทย)
 9. บจก. เอ.อี.ซี.แคนนิ่ง
 10. บจก. เอ็มเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล
 11. บจก. เอบีดี กาญจน์

           ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้แทนแรงงานของแต่ละบริษัทส่วนใหญ่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับทางสมาคมฯ  ดังนั้น จึงมีความประทับใจ และให้ความเห็นว่าได้รับประโยชน์ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องคณะกรรมการสวัสดิการมากขึ้น และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างโรงงาน

          สรุปผลการระดมความคิด เรื่อง “การทำหน้าที่และการจัดการคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ” จากการแบ่งกลุ่มให้แสดงความเห็นในแต่ละคำถาม ได้รับคำตอบ 3 อันดับแรก ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

 1. ในการจัดสัมมนาครั้งต่อไป อยากให้มีช่วงแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดสวัสดิการของแต่ละบริษัท
 2. หัวข้อการจัดอบรมให้ความรู้แรงงานครั้งต่อไป อาจจะเน้นเรื่องกฎหมายแรงงานที่สำคัญของไทย ,ช่องทางการร้องทุกข์และข้อเสนอแนะถึงบริษัท การจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง MOU

ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1-5

           ในการจัดสัมมนาครั้งที่ 5 นี้ มีผู้แทนจากคณะกรรมการสวัสดิการทั้งสัญชาติไทยและข้ามชาติเข้าร่วมรวม 23 คน โดยเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ สัญชาติไทย 13 คน และคณะกรรมการสวัสดิการ ข้ามชาติ 10 คน

 

ข้อมูลรายกิจกรรม

      กิจกรรมที่ 1 การบรรยายเรื่อง “การทำหน้าที่และการจัดการคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ” โดย คุณปาลิดา  ไชยมงคล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สมุทรสาคร

                     คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (คกส.) ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นองค์กรของลูกจ้างซึ่งได้รับการเลือกตั้งในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นตัวแทนของลูกจ้างร่วมปรึกษาหารือกับนายจ้าง และเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง

คกส. มีบทบาทหน้าที่ในสถานประกอบกิจการดังนี้

 • สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง
 • มีจิตอาสาในการให้บริการ
 • ให้ความร่วมมือในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย
 • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
 • เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
 • ติดตามเรื่องที่ได้รับการเสนอและตกลงกันได้
 • เป็นสื่อกลางในการแจ้งผลการเจรจาการตกลงให้ลูกจ้างทราบ

ข้อดีของการมีคณะกรรมการสวัสดิการ

 1. เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้าง
 2. เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของลูกจ้างที่นายจ้างให้การยอมรับเข้าไปมีส่วนร่วม
 3. เป็นแนวทางในการปรับปรุงสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
 4. เป็นการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน โดยใช้กลไกบริหารแบบมีส่วนร่วม
 5. เป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

           ในการที่จะทำให้แรงงานทั้งไทยและข้ามชาติให้ความสำคัญกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการได้นั้น ต้องมีการสื่อสารข้อมูลจากนายจ้างและจากตัวคณะกรรมการสวัสดิการเองด้วย โดยการสื่อสารต้องมีความชัดเจนเพียงพอให้กับแรงงานทุกคน ทั้งในเรื่องของภาษา หรือรูปถ่ายของผู้ที่เป็นคกส. ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะส่งผลต่อการดำเนินการภายในสถานประกอบกิจการนั้น ๆ ด้วย รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจกับแรงงานเพิ่มเติม เช่น การอบรมเรื่องคณะกรรมการสวัสดิการ

กิจกรรมที่ 2 สันทนาการ : เกมการสื่อสาร ดำเนินกิจกรรมโดยคุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯและเจ้าหน้าที่สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย คุณธันยากานต์ คุณวรพล และคุณปิยะราช

          จุดประสงค์ กิจกรรมสันทนาการนี้เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมเห็นถึงความสำคัญเรื่องของการสื่อสารในการทำงาน หรือการสื่อสารภายในบริษัท นอกจากนี้เป็นการได้ทำความรู้จักกันเบื้องต้นและกับคนในกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่ให้ความบันเทิงและได้ผ่อนคลายอิริยาบถในการร่วมสัมมนาในครั้งนี้

           วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นสองแถว แถวละ 11 คน โดยคนแรกของแต่ละแถวจะได้ประโยคข้อความตามที่ผู้ดำเนินกิจกรรมบอก   หลังจากนั้นผู้เล่นคนแรกจะกระซิบข้อความที่ได้รับมาให้คนที่สองของแถวตัวเอง กระซิบบอกต่อกันไปเรื่อยๆ จนถึงคนสุดท้ายและให้คนสุดท้ายของแต่ละแถวเขียนข้อความลงในกระดาษ และนำมาอ่านให้ผู้เล่นคนอื่นๆ ฟังว่า แถวไหนสื่อสารข้อความถูกต้องสมบรูณ์ที่สุด

สรุป เกมการสื่อสารทำให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลระหว่างกันเพิ่มขึ้น เนื่องจากในแต่ละแถวจะมีผู้เข้าร่วมที่เป็นแรงงานข้ามชาติรวมอยู่ด้วย จึงต้องหาวิธีการในการสื่อสารให้แรงงานข้ามชาติได้เข้าใจในเนื้อหาของประโยคที่กระซิบบอกต่อๆ กันไป และทำให้เห็นว่าจากประโยคเริ่มต้น จนกระทั่งสื่อสารไปถึงคนสุดท้าย ข้อความหรือความหมายของประโยคอาจเปลี่ยนไปตามความเข้าใจของผู้ส่งสารอีกด้วย

กิจกรรมที่ 3  การระดมความเห็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่และการจัดการคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

วิธีการ  แบ่งกลุ่มทำ workshop เป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้แต่ละกลุ่มได้ระดมความคิดเห็น จากคำถามที่ได้รับ และเรียงคำตอบ 3 อันดับแรก ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด  โดยแต่ละกลุ่มได้รับหัวข้อ ดังนี้

 • การสร้างแรงงานสัมพันธ์โดยอาศัยคณะกรรมการสวัสดิการ ?
 • ทำอย่างไรให้แรงงานเห็นความสำคัญของคณะกรรมการสวัสดิการ ?
 • การส่งต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการระหว่างคณะกรรมการชุดเก่ากับชุดใหม่ทำอย่างไร ?
 • ทำอย่างไรให้ผู้บริหารเห็นคุณค่าและความสำคัญของคณะกรรมการสวัสดิการ ?

กิจกรรมที่ 4 การนำเสนอผลการ workshop การทำหน้าที่และการจัดการคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดย ผู้แทนกลุ่มทั้ง 5 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

 

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5